Již od roku 2017 je ČR velmi aktivní v prosazování nutnosti posoudit umělou inteligenci z právního hlediska, a to nejenom na národní, ale také na mezinárodní úrovni.

V roce 2018 zaslala ČR Komisi OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) dokument týkající se právních aspektů smart contracts a umělé inteligence. V tomto dokumentu ČR navrhla začít úzce monitorovat vývoj těchto technologií a zvážit do budoucna práci na těchto tématech.

V roce 2018 rovněž ČR zaslala návrh týkající se umělé inteligence Mezinárodnímu ústavu pro sjednocení soukromého práva (UNIDROIT). Tento návrh se soustředí na smlouvy, které upravují využívání výrobků a služeb založených na AI a naznačuje, že “je nezbytné posoudit, jak by měla být spravedlivě rozdělena práva a povinnosti ve smlouvách o poskytování inteligentních výrobků a služeb, a navrhnout modelová pravidla pro tento zvláštní typ smlouvy”.

Ve stejném roce nechal Úřad vlády ČR zpracovat rozsáhlou studii týkající se potenciálu rozvoje AI v ČR. Výzkumný tým provedl detailní analýzu, která vyústila ve tři specializované zprávy: Výzkumné, technologické a podnikové zázemí v ČR, Očekávané socioekonomické dopady rozvoje AI v ČR a Právně-etické aspekty rozvoje AI a jejích aplikací v ČR. Klíčová zjištění a doporučení jsou prezentována v souhrnné zprávě, která je k dispozici jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

V roce 2019 publikovala ČR svou Národní strategii umělé inteligence (NAIS). NAIS je rozdělena do sedmi kapitol, z nichž každá je věnována specifickému tématu:

  • Kapitola 1: Podpora a koncentrace vědy, výzkumu a vývoje
  • Kapitola 2: Financování vědy a výzkumu, podpora investic a rozvoj AI ekosystému v ČR
  • Kapitola 3: AI v průmyslu, službách a veřejné správě, růst ekonomiky, mezd a celková konkurenceschopnost ČR
  • Kapitola 4: Lidský kapitál a vzdělávací systém spolu s celoživotním vzděláváním
  • Kapitola 5: Opatření k řešení dopadů AI na trh práce a sociální systém
  • Kapitola 6: Právní a společenské aspekty AI, etická pravidla, ochrana spotřebitele a bezpečnostní otázky
  • Kapitola 7: Mezinárodní spolupráce

V roce 2019 připravila ČR rovněž svůj poziční non-paper pro EU nazvaný Regulatory Framework for Artificial Intelligence in the European Union. V tomto dokumentu ČR doporučuje zdržet se hned ze začátku přeregulování této technologie, podporovat seberegulaci a tzv. soft-law založené na nejlepší praxi a definovat horizontálně určité nepřekročitelné hranice tak, aby byla zajištěna ochrana základních lidských práv a zároveň právní jistoty.