AI Observatory and Forum České republiky je expertní platforma založená na základě Národní strategie umělé inteligence v České republice (NAIS).

Cílem AIO&F je přispět k vytvoření společensky a právně příznivého prostředí k výzkumu, vývoji a využívání prospěšné a odpovědné umělé inteligence. AIO&F se bude významně podílet na formulaci návrhů řešení, která zajistí etický přístup k umělé inteligenci, právní jistotu, spravedlnost, bezpečnost a ochranu demokracie ve společnosti.

AIO&F průběžně monitoruje trendy ve výzkumu a vývoji umělé inteligence, jejich společenský přesah a vývoj právních a etických pravidel v České republice, v zahraničí a na mezinárodní úrovni.

AIO&F analyzuje právní prostředí, shromažďuje podněty z podnikatelské, akademické a státní sféry, formuluje doporučení, navrhuje nejlepší praxi a veřejně šíří relevantní informace.

Konkrétními cíly AIO&F jsou:

  • Identifikace legislativních překážek při vývoji, výzkumu a využívání umělé inteligence a zpracování návrhů na jejich odstranění
  • Vypracování etických a právních doporučení pro praxi
  • Poskytnutí prostoru pro veřejnou debatu a sdílení nejlepší praxe
  • Zapojení České republiky do mezinárodní debaty o regulaci umělé inteligence a datové ekonomiky  prostřednictvím spolupráce se zahraničními subjekty

Gesci nad aktivitami AIO&F vykonávají společně Úřad vlády ČR s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i. v rámci Strategie AV21 a jejího programu Naděje a rizika digitálního věku v rámci tématu Centrum pro výzkum inovací a kyberpráva (CICeRo).

Založení AIO&F doporučila již v roce 2018 souhrnná zpráva Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR (viz bod 5.3.6).

Pro více informací týkajících se budoucích aktivit ČR v oblasti právních a společenských aspektů AI, etických pravidel, ochrany spotřebitele a bezpečnostních otázek viz kapitolu č. 6 NAIS.